Požadavky na průkazkové fotografie

29.05.2008 07:41

Každý, kdo zhotovuje portrétní fotografii, která má být použita v osobním dokladu, by měl znát požadavky, které se na ni vztahují a které musí splňovat. Ty jsou dány normami, zákony a vyhláškami; je vhodné se řídit i doporučeními organizací, které se zabývají problematikou dokladů.

Fotografie nebo obrazový záznam, například výtisk z tiskárny (dále jen „snímek“) musí mít tvar obdélníku o rozměrech 35x45 mm, který je postaven na kratší stranu („na výšku“). Rohy mohou být zaobleny poloměrem 3 Ī 0,5 mm. Minimální tloušťka podložky je 0,13 mm, maximální 0,27 mm.

Snímek může být barevný nebo černobílý. Materiál použitý pro jeho výrobu musí vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti podle ČSN ISO 10977.

Snímek musí ukazovat hlavu a ramena zobrazované osoby a musí odpovídat její současné podobě. Doporučuje se použití maximálně půl roku od pořízení fotografie.

Zobrazovaná osoba musí být bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých). Rámečky brýlí se světlými skly nesmějí překrývat oči a měnit jejich tvar, ve sklech se nesmějí zrcadlit osvětlovací zdroje. Většinou stačí při fotografování hlavu nepatrně sklonit.

Zobrazovaná osoba musí být bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno zdravotními nebo náboženskými důvody. V takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem, který by znemožňoval identifikaci.

Pozadí musí být bílé až světlemodré. Povolen je přechod těchto barev (bílá dole, modrá nahoře). Oproti minulým doporučením byla vypuštěna možnost použití šedého pozadí. (ČSN 66 6416, Změna Z1 z listopadu 2000). Na snímku nesmí dojít ke splynutí zobrazované osoby s pozadím. Pozadí nesmí být členité, tvořené krajinou, nebo budovami.

Mimo zobrazované osoby nesmějí na snímku být ani části jiných osob nebo předmětů (např. hraček dětí).

Osoba musí být zobrazena v předním čelném pohledu (tzv. en face), její pohled musí směřovat do objektivu. Fotografický přístroj by měl být umístěn ve výši očí zobrazované osoby. Tento požadavek je často v rozporu s představou portrétovaného o hezkém portrétu, je diktován požadavky identifikace.

Fotografovaná osoba nesmí mít oči zavřené, skryté za vlasy, nebo nezřetelné vlivem nevhodného osvětlení. Grimasy, otevřená ústa, nebo přehnaný úsměv, měnící vzhled, nejsou přípustné.

Výška obličejové části hlavy, tj. vzdálenost od kořene nosu k bradě, musí být minimálně 13 mm. Mezi horním okrajem hlavy (včetně účesu) a horním okrajem snímku musí být minimálně 2 mm. Stranově musí být hlava umístěna ve středu snímku.

Použité osvětlení nesmí měnit vzhled zobrazované osoby a způsobovat lesky na kůži nebo červené oči. Žádná část obličeje nesmí být zcela ve stínu.

Snímek musí být ostrý, barevně nezkreslený, nesmí být příliš tmavý, ani příliš světlý, kontrast nesmí být velký, ani malý. Výtisky z tiskáren musí být provedeny na papíře fotografické kvality a výše uvedené tloušťky.

Negativ, ani pozitiv fotografie nesmí být retušován, digitální obrazový záznam nesmí být upravován.

Snímek nesmí být znečištěn, pomačkán, potrhán, nebo potištěn jakýmkoliv razítkem.

vytvořil Jan Rybníček © 2008

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode